Libor Sehnal: Vychováváme studenty, na kterých AGC může stavět budoucnost


Dlouhodobě se společnost AGC umisťuje v čele žebříčku nejlepších zaměstnavatelů. Jako jedna z mála v Česlu si sklářská firma vychovává své budoucí zaměstnance. Zachovala školu, která vznikla před sedmdesáti lety, a postupem času z ní vybudovala současné moderní vzdělávací zařízení. Jeho služeb podle personálního ředitele AGC Flat Glass Czech Libora Sehnala nevyužívají nejen studenti z Teplicka, ale i z Ústecka, Mostecka a dalších regionů.

Společnost AGC má vlastní střední školu. Proč jste se rozhodli ji zřídit?
Střední škola AGC v Teplicích je nástupnickou organizací předchozích vzdělávacích zařízení. Původní škola vznikla v roce 1949 jako Závodní učňovská škola skláren Inwald. Hlavní zaměření tehdejší školy byly především sklářské obory, jako strojník sklářských automatů, lisař skla, kovorytec a dále obory strojně a elektro údržbářské. V roce 1978 škola přešla pod národní podnik Sklo Union s názvem Střední odborné učiliště sklářské. V rámci privatizace v roce 1991 škola přešla pod nově vzniklou akciovou společnost Glavunion a od 1. 7. 1991 zahájila svou činnost pod názvem Glavunion – SOU sklářské, tentokrát jako akciová společnost a tedy soukromá či lépe nestátní firemní škola. Jednalo se tedy o udržení firemní školy, jejíž nabídka byla v této době nezbytná pro naplnění potřeb zřizovatele, společnosti Glavunion a.s. Škola nabízela především obory zámečník a elektrikář a dále maturitní obory mechanik operátor sklářských strojů a mechanik elektronik.

V současnosti, kdy je nedostatek zejména technických pracovníků na trhu práce, je škola pro AGC velkou výhodou?
Ve smyslu současného trendu označovaného jako průmysl 4.0, který se ubírá směrem digitalizace, automatizace, robotizace výroby a změn na trhu práce, se opět ukazuje výhoda strategického partnerství ve spojení škola – firma jako základu pro kvalitní odbornou přípravu žáků na budoucí povolání a pro jejich začlenění do společnosti. Motivací pro žáky je především podpora ze strany společnosti ve formě stipendijního programu a dále odborných stáží v zahraničí a podobně. Dalším významným přínosem partnerství je pružná reakce školy na rychle se rozvíjející potřeby společnosti a regionu. Žáci, kteří absolvují odborné vzdělávání na pracovištích partnerské firmy, získávají jasnější představu o jejich budoucí kariéře a lépe se začleňují do pracovního procesu v rámci studovaného oboru.

Jaký je zájem o studium na vaší škole?
Škola se v očích veřejnosti a zaměstnavatelů umísťuje v popředí zájmu. Máme vysoké preference jako školské zařízení i v rámci jednotlivých nabízených oborů. Například obor informační technologie jsme v našem regionu nabízeli jako první. Zaměření tohoto oboru se majoritně váže na základní dovednosti a kompetence programátora, správce sítě a administrátora operačních systémů. Díky tomu jsou naši absolventi na trhu práce žádaní a dlouhodobě nemíří na úřad práce. V nabídce máme další obor, který je jedinečný, a to předškolní a mimoškolní pedagogika. Díky našemu přístupu a perfektně propracovanému vzdělávacímu programu je tento obor vyhledávaný zájemci i z okolních regionů, jako Litoměřice, Most nebo Ústí nad Labem, přestože jej sami v portfoliu vzdělávání nabízí také.

Reaguje také škola na potřeby trhu práce a budoucí uplatnění absolventů například novými obory?                                                                                                                                           S ohledem na potřeby trhu práce a potřeby významných zaměstnavatelů plánujeme otevřít nový technický obor, který zaplní prázdné místo v nabídce vzdělávání v tomto regionu a bude orientovaný právě do oblasti průmyslu 4.0. Poměr zájmu uchazečů a počtu přijatých žáků jednoznačně ovlivňuje nabídka a poptávka a ekonomický index Ústeckého kraje. Stejně tak na něj má vliv i kvalita vzdělávání na jednotlivých základních školách, která se dost liší. Rozhodně nám není jedno, s jakým prospěchem z 8. a z 9. třídy se k nám uchazeči hlásí. Naším cílem je, abychom oslovili především ty uchazeče, kteří dlouhodobě dosahují lepších studijních výsledků. Přestože se počty zájemců každoročně liší, standardně se nám daří otevírat první ročník ve všech nabízených oborech.

Kolik studentů školu AGC navštěvuje?
Počet žáků školy je závislý na dvou faktorech. Prvním je počet, skladba a kapacita nabízených oborů vzdělávání, druhým pak demografický a hospodářský vývoj teplického regionu. Škola nabízí zajímavou skladbu technických i společensko-vědních oborů, které jsou dlouhodobě takzvaně „v kurzu“ a absolventi mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce. O tom svědčí i nemalý zájem regionálních zaměstnavatelů, s nimiž spolupracujeme k oboustrannému zájmu. V současnosti naši školu navštěvuje 350 žáků denního studia a 100 studentů dálkové formy vzdělávání, o níž je velký zájem. Od roku 2005 nám klesl fyzický počet žáků o třetinu, což je ovšem trend, který lze vypozorovat i u většiny ostatních škol v Ústeckém kraji jako reakce na kolísavý počet žáků, ukončujících základní vzdělávání. Přestože jsme byli nuceni pro malý zájem postupně ukončit některé obory s výučním listem, vzrostl naopak počet žáků v oborech, ukončovaných maturitní zkouškou. V evidenčních seznamech úřadu práce se naši čerství absolventi téměř nevyskytují a naše škola si zakládá na faktu, že „nevyrábí na sklad“.

Můžete vyčíslit, jaký podíl absolventů získá zaměstnání ve společnosti AGC?
Škola je orientována nejen na naplňování potřeb svého zřizovatele – společností skupiny AGC, ale i dalších subjektů, působících v tomto regionu. Řada absolventů odchází po ukončení středního vzdělávání na vysokou školu, aby pokračovali ve studiu v původním zvoleném oboru. Někteří se po dokončení vysokoškolského studia vrací do skupiny AGC nebo jiných firem, někteří se spoléhají na vlastní dovednosti a zahajují podnikání v nově vytvářených firmách. Naše škola, jako jedna ze čtyř středních škol, získala titul fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP, kde lze s výhodou navázat na profesní růst ve studiu IT, případně na dalších fakultách, v oblastech ekonomie nebo pedagogiky. Škola dále nabízí talentovaným fotbalistům možnost skloubení středoškolského studia s možností profesionální fotbalové přípravy v mládežnických týmech FK Teplice. Řada mladých sportovců se tak po ukončení studia vydává cestou profesionálního hráče fotbalu. Hrubým odhadem se z celkového počtu 80 – 90 vycházejících žáků do řad společností skupiny AGC začleňuje cca 15 %. Naše škola není zaměřena pouze na skupinu AGC. Snaží se své služby nabídnout i dalším zaměstnavatelům, působících nejen v teplickém regionu a současně řeší problém získání kvalifikované pracovní síly.

Jak je škola financována?
Škola má 3 základní zdroje financování. Jednak se jedná o státní dotaci, která je ve srovnání se státními školami na úrovni 60 – 90 %. Dále se jedná o školné, které je placeno rodiči žáků, jehož výše je v různých oborech různě vysoká. A třetím zdrojem je vlastní podnikatelská činnost. To byl také hlavní důvod zřízení divize celoživotního vzdělávání, nabízející v rámci regionu celou řadu odborných školení a seminářů. Rozvoj oblasti celoživotního vzdělávání je velmi dynamický a umožňuje reagovat na okamžité potřeby jednotlivých firem. Počet účastníků dalšího vzdělávání je kolem 5000 ročně. Vedle toho tato divize nabízí překladatelské služby, tlumočení, pronájmy prostorů i organizaci vzdělávacích akcí na klíč. Skupina AGC těchto služeb využívá a tím přispívá k ekonomické stabilitě školy.

Jaký má škola rozpočet na rok?
Ve vztahu k dotaci není snadné roční obrat školy zcela jednoznačně specifikovat, protože do něho kromě mzdových nákladů a nákladů na spotřební materiál musíme zahrnovat i náklady na energie, služby nebo opravy, které jsou u státních škol plně hrazeny jejich zřizovateli. Například cena energií se v letošním roce razantně mění, a zatímco státním školám tyto náklady hradí obec nebo kraj nad rámec dotace, my se do svých finančních zdrojů musíme vejít i s tímto předpokladem. V roce 2018 jsme vykázali obrat dosahující téměř 30 miliónů Kč. Obecně je naší snahou vystupovat jako ekonomicky nezávislý institut. Školství samo o sobě nikdy nebylo a ani nebude výdělečné podnikání. Zázemí ekonomicky silného a stabilního partnera v podobě skupiny AGC ale dává škole pocit jistoty a možnost dlouhodobě plánovat a rozvíjet další spolupráci.

Kteří studenti dosáhnou na stipendijní program AGC?                                                                    Stipendijní program AGC se týká studentů vysokoškolského studia a je zaměřen zejména na technické studijní obory. V tuto chvíli však diskutujeme zavedení stipendijních programů i v rámci Střední školy AGC. Jednalo by se zejména o studenty technických oborů a stipendium by mělo studentům minimálně kompenzovat školné. To by umožnilo, aby ve škole mohli studovat i studenti, pro které právě školné může být zásadní překážkou. A pro skupinu AGC by to znamenalo více kvalitních studentů, na kterých AGC může stavět svoji budoucnost.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*