V Ústeckém kraji je za námi vidět kus poctivé práce


Podle   lídra   kandidátky   Radka   Černého  se  osmiletá  vláda  KSČM  v Ústeckém kraji pozitivně odrazila například ve zdravotnictví nebo v dopravě. Kvalitně fungující Krajská  zdravotní  a  Doprava  Ústeckého kraje je toho důkazem.

Jste  lídrem  KSČM  v  Ústeckém  kraji.   Stávající   hejtman   kraje   Oldřich  Bubeníček,  který  je  ve  funkci  od  roku  2012,  končí.  Je  těžké být jeho nástupcem?

Samozřejmě  je  těžké  nastupo-vat po někom, kdo nasadí pověstnou  laťku  hodně  vysoko.  Oldřich  Bubeníček  si  vybudoval  ihned  od  svého   nástupu   do   funkce   hejtmana  Ústeckého  kraje  obrovské  uznání. Těší se obrovské popularitě nejen mezi občany, ale také samosprávami.  Lidé  ho  mají  rádi  za  jeho pracovitost, lidskost a pochopení,  což  se  o  jeho  předchůdcích  bohužel říci nedalo. Co se KSČM během vlády v kraji podařilo? Jen malý výčet toho, co se podařilo. Jako první bych zmínil založení  Dopravní  společnosti  Ústeckého  kraje,  která  vznikla  na  základě  neustálých problémů s vysoutěženými  dopravci,  kteří  si  neplnili  své  závazky.  Tato  společnost  od  svého  vzniku  bez  problémů  funguje  a  neustále  zlepšuje  své  služby  pro  cestující,  a  to  i  například  nákupem   nových   autobusů.   Maximálně  se  zvýšil  objem  prostředků  určených  na  opravy  silnic  II.  a  III.  tříd.  Po  31  letech  byla  dokončena  dálnice D8. Ve spolupráci s největší  firmou  Nexen  na  výrobu  pneumatik  v  průmyslové  zóně  Triangle  vniklo mnoho pracovních míst. V    oblasti    zdravotnictví    byla    v  teplické  nemocnici  zřízena  protialkoholní    a    protitoxikomanická  záchytná  služba,  která  v  kraji  dlouho  chyběla.  V  Masarykově  nemocnici  vzniklo  tolik  potřebné  kardiovaskulární centrum. U zdravotnické záchranné služby byl vybudován  nový  dispečink  a  ročně  se  nakupovaly  desítky  nových  sanitních vozů. V oblasti životního prostředí kraj několikrát  otevřel  dotační  titul  na  kotlíkové dotace, o které byl obrovský  zájem.  Ústecký  kraj  byl  vyhlašovatelem mnoha dotačních titulů, kde  si  mohli  žádat  o  finanční  prostředky  nejen  začínající  podnikatelé,  ale  i  zemědělci,  včelaři,  různé  spolky  a  kluby,  hasiči  a  záchranáři  nebo  obce.  Zajímavé  jsou  stipendijní  programy  pro  studenty.  Pod  naším  vedením  se  nám  podařilo  zvládnout takové situace, jako byly ničivé  povodně  v  roce  2013  a  nedávná koronavirová krize.

V čem je KSČM silná?

Stále   jsme   stranou   s   největší   členskou  základnou  v  České  republice  a  i  zde  v  kraji.  Dále  jsem  přesvědčen,  že  voličům  máme  co  nabídnout.  Vycházíme  z  reálných  věcí  a  neslibujeme  vzdušné  zámky.  Jsme  strana,  která  se  podílela  na  vládě  v  kraji  8  let,  a  je  za  námi  vidět  kus  poctivé  práce.  Jsme  tradiční strana, která za sebou nemá žádné korupční či podobné skandály, takže si myslím, že máme velkou  šanci  uspět  navzdory  někdy  až  hysterickému  komunistobijectví.

S  čím  jdete  do  krajských  voleb  vy?

Chceme    navázat    na    projekty  a  záměry  z  minulého  volební-ho období. Chceme se zaměřit na bezpečnost v našem kraji, a to ze-jména tak, že budeme nadále spolupracovat  s  Policií  ČR  na  naplnění  tabulkových  stavů,  čímž  dojde  k   posílení   hlídkové   služby.   Proslýchá  se,  že  v  ČR  mají  být  vybudována  čtyři  zařízení  pro  uprchlíky, jedno z nich i v Ústeckém kraji. Toto zásadně odmítáme. Nechceme  zde  žádné  migranty.  Ve  zdravotnictví     chceme     podporovat     rozvoj  všech  nemocnic.  Chceme  investovat  do  oprav  budov  a  majetku  kraje,  ať  jsou  to  nemocnice  či  školská  a  sociální  zařízení.  Ve  školství  se  chceme  zasadit  o  úplné  zrušení  inkluze  jako  nesystémového   kroku.   Budeme   pokračovat  v  zavedených  stipendijních  programech  pro  studenty.  V  oblasti  dopravy  chceme  pokračovat  v  opravách  silnic.  Zasadit  se  o  tunelovou variantu průjezdu Bílinou a  dostavbu  dálnic  na  našem  úze-mí.  Prioritou  je  pro  nás  splavnění  dolního  toku  Labe  ve  dvou  plavebních   stupních.   Nadále   chceme,   aby   pokračoval   výbor   pro   národnostní   menšiny,   který   má   v našem kraji opodstatnění. Chceme  nadále  udržet  sítě  fungujících  sociálních   služeb.   Naši   podporu   budou mít i naši zemědělci a chceme se zaměřit na rozumné vytváření  krajiny  s  důrazem  na  zadržování  vody  v  krajině.  V  kultuře  chceme  pokračovat  v  programu  „Rodinné  stříbro“  a  obnově  kulturních  památek.  Určitě  budeme  nadále  podporovat  všechny  slož-ky  IZS  včetně  dobrovolných  hasičů, jak tomu bylo v minulosti. Naši podporu  budou  mít  samozřejmě  i  sportovci  a  sportovní  kluby  na  území našeho kraje.