Vzpomínání na rok 1918 zakončila publikace doktorandů Filozofické fakulty UJEP


Na Filozofické fakultě UJEP ještě i letos doznívá významné výročí, které celá naše republika oslavovala v minulém roce – 100 let od založení Československa.

V prvních měsících roku 2019 se totiž mezi čtenáře vydala publikace Rok 1918 nejen na Ústecku, která vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a navázala na stejnojmennou výstavu. Tu si zájemci mohli prohlédnout na řadě míst v kraji, např. při vernisáži na FF UJEP, na Krajském úřadě v Ústí nad Labem, na Hradu Litoměřice či na gymnáziích a středních školách v Žatci, Teplicích, Litoměřicích, Lovosicích, Chomutově či Rumburku.

Kniha vyšla v rámci doktorandského projektu Osmičková výročí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tým autorů, čítající celkem 18 odborníků, na ní pracoval po celý rok 2018.

„Za podstatné považuji, že téměř polovinu autorského kolektivu tvořili doktorandi katedry historie FF. Byla to pro ně zajímavá zkušenost, v rámci které zároveň prokázali své odborné kvality,“ uvádí prof. Hrubá, děkanka fakulty a garantka doktorského studia českých dějin.

Autorský tým byl dále dotvářen nejen pracovníky z archivů a muzeí Ústeckého kraje, ale spolupráce byla navázána také s kolegy ze Slezské univerzity v Opavě, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity v Hradci Králové.

„Materiály pro tuto kolektivní monografii byly sbírány v téměř dvou desítkách archivů po celé České republice i v zahraničí. Kromě dobové i současné odborné literatury byly využity na čtyři desítky dobových periodik, které umožnily celistvý náhled na tuto turbulentní dobu,“ konstatuje Mgr. Jan Grisa, doktorand FF UJEP.

Publikace se zabývá koncem první světové války na severu Čech a snaží se lépe porozumět jednotlivým jevům ovlivňujícím historické události, mezi nimiž hraje hlavní roli vznik a fungování provincie Deutschböhmen. Kolektiv autorů se zaměřil zejména na jednotlivé složky společnosti (čeští Němci, Češi, Židé) a jejich situaci v období hluboké krize způsobené válkou. V tomto směru věnovali pozornost také hospodářské situaci v dané oblasti a neopomenutelnému fenoménu sledovaného období – španělské chřipce. Některé kapitoly akcentují i poválečnou situaci spojenou s nástupem radikální levice.

Prostorová orientace je soustředěna na Ústecko v širším smyslu slova (Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Děčín, Roudnice nad Labem) a na region severozápadních Čech. Práce je rozšířena o exkurzy do dalších německých provincií, jež vznikly ve sledovaném období na našem území.

„Rok 1918 nejen na Ústecku má ambici být dílčím elaborátem ukazujícím možné cesty výzkumu, jimž dosud nebyla věnována patřičná pozornost,“ doplňuje Jan Grisa.

K výzkumu bylo užito především archivního materiálu, který byl následně doplněn dobovou literaturou a periodiky. Články jednotlivých autorů se snaží ukázat mnohovrstevnatost složitého historického období regionu, kde vznikla roku 1918 nejbohatší a největší ze čtyř německých provincií na území Československa.

„Samotná kniha je, bohužel, neprodejná, nicméně brzy bude k dispozici zájemcům ve Vědecké knihovně UJEP či ve studovně katedry historie FF UJEP. Předána již byla do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, kde bude k vypůjčení, a do archivů a institucí, které pomohly při vzniku publikace. Do Knihkupectví UJEP a knihkupectví Pod Věží bylo předáno několik kusů k rozebrání. Brzy bude kniha také dodána na vybraná gymnázia a střední školy v Ústeckém kraji, u kterých byla prezentována výstava Rok 1918 na Ústecku,“ uvádí Mgr. Ivana Bláhová, pracovnice Edičního oddělení FF UJEP.

UJEP Ústí nad Labem