Chystá se nová kotlíková dotace


V příštím roce se bude opět v Ústeckém kraji vyhlašovat kotlíková dotace. Tentokrát s novými pravidly. Dotace bude určena pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou dosáhnout příspěvku až ve výši 95 % způsobilých nákladů. Na krajském webu je k dispozici anketa pro zájemce o tuto dotaci. Předpokládaný zájem o kotlíkovou dotaci v Ústeckém kraji totiž přímo ovlivní výši alokace finančních prostředků, která bude kraji přidělena.

Anketu je možné vyplnit na adrese KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz) (Sekce Dotace a granty – kotlíková dotace 2022) Vyplnění ankety je zcela nezávazné a nenahrazuje podání žádosti o poskytnutí dotace.

Podle informace krajské mluvčí Magdaleny Fraňkové o kotlíkovou dotaci v roce 2022 může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020. Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé.

Dotaci je možné poskytnout na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporované budou kotel na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel.

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě v roce 2022 elektronickou formou. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů. Za způsobilé se považují výdaje na stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou dokumentaci.

Ostatní domácnosti, které podmínku nízkopříjmovosti nesplňují, mohou o podporu na výměnu kotle žádat v rámci projektu Nová zelená úsporám. Zde mohou získat podporu až do výše 50% způsobilých výdajů.