Spolupráce fakult úspěšně pokračuje

Foto: archiv FVTM a PřF UJEP

Spolupráce zaměstnanců Fakulty výrobních technologií a managementu a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zdárně rozvíjí. Vzájemné spojení sil považují za nesmírně přínosné, a jak se ukazuje, mají k sobě velmi blízko.

V září 2016 zástupci FVTM a PřF pořádali pro žáky středních škol a gymnázia v Ústí nad Labem prohlídky laboratoří a společné přednášky. Při tomto projektu se domluvili, že spojí síly i při přípravě Dne otevřených dveří pro své doktorandy a akademické pracovníky.

Dne 26. 1. 2017 probíhal na všech fakultách ústecké univerzity Den otevřených dveří pro zájemce i uchazeče o studium a samozřejmě širokou veřejnost. Akademici z FVTM a PřF využili tohoto dne i v odpoledních hodinách, kdy se zájem středoškoláků o návštěvy fakult snížil. V odpoledních hodinách provedli své doktorandy laboratořemi druhé fakulty. V laboratořích chemie, fyziky, obrábění, destruktivního zkoušení, elektronové mikroskopie, přesných měření a dalších tak proběhla bohatá diskuse o prováděných experimentech, získaných patentech, aktuálním výzkumu, vědeckých tématech či technických možnostech laboratoří.

Mezi nejvýznamnější patří na PřF chemické a fyzikální metody přípravy nanomateriálů pro širokou škálu aplikací od funkčních nanovrstev připravených plazmovou technologií přes nové lékové formy až po biosenzory; významná je např. praktická aplikace nanovlákenných struktur pro biomedicínské využití jako materiály pro krytí ran a tkáňové inženýrství a pro filtrační media nové generace. Na FVTM je to získání Evropského patentu v oblasti metody broušení hliníkových slitin, jejímž výzkumem se zabýval akademik a vědec doc. Martin Novák, a vývoj nové hliníkové slitiny pro aplikační sféru automobilového průmyslu. Slitina nachází uplatnění při výrobě pneumatik pro osobní a nákladní automobily.

Cílem této spolupráce je vzájemné propojení obou fakult, rozšíření další možné kooperace a bilaterální využití laboratoří na obou fakultách.

Doktorand je kandidát doktorské hodnosti. Doktorandovi, který úspěšně zakončí doktorský studijní program, udělí rektor, na návrh děkana, akademický titul „doktor“ uváděný za jménem „Ph.D“.

UJEP Ústí nad Labem