Studenti pozor, UJEP stále přijímá


K dnešnímu dni eviduje ústecká Univerzita J. E. Purkyně 9 000 přihlášek ke studiu od akademického roku 2023/2024. Rámcově odrážejí zájem o studijní programy ústecké univerzity v 1. kole přijímacího řízení. Kolik prváků však přivítají studenti UJEP začátkem října mezi sebou, ukážou až 2. kola přijímacího řízení a rozhodnou přijímací zkoušky.

„Již tradiční trend přijímacího řízení, kdy si uchazeči podávají přihlášky na více vysokých škol najednou, včetně úhrady poplatků, registrujeme i u nás. Každoročně tak musíme počítat s tím, že až čtvrtina uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí, se nakonec k zápisu do studia nedostaví. Je to jeden z důvodů, proč fakulty vypisují 2. kola přijímacího řízení,“ říká prorektora pro studium dr. Alena Chvátalová.

V tuto chvíli mají studenty zapsané do studia již na třech fakultách UJEP: fakultě zdravotnických studií (347 studentů), fakultě umění a designu (66 studentů) a fakultě sociálně ekonomické (382 studentů). Tato čísla ale nejsou ani na těchto fakultách konečná. Druhá vlna zápisů do studia proběhne na zbývajících fakultách v posledním týdnu srpna, 2. kola přijímacího řízení vygenerují studenty k zápisům až v září.

V posledních letech se celkový počet studentů zásadně nemění a pohybuje se kolem 8,5 tisíce. Proměňuje se ale zájem uchazečů, který dlouhodobě narůstá u zdravotnicky zaměřených programů a programů z oblasti informatiky.

Které studijní programy jsou stále uchazečům otevřeny, na jakých fakultách a dokdy je třeba podat přihlášku?

Technické a přírodovědné studijní programy

Úspěšní maturanti, kteří se orientují na technicky a přírodovědně zaměřené obory, se ještě mohou hlásit na fakulty strojního inženýrství, přírodovědeckou a životního prostředí.

Na Fakultě strojního inženýrství UJEP se lze i ve 2. kole přihlásit do všech realizovaných studijních programů bakalářských a navazujících magisterských. Uchazeči o studium bakalářských studijních programů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek, v případě magisterských programů uchazeče čeká přijímací znalostní test na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského typu v daném oboru.

Fakulta životního prostředí UJEP ve 2. kole otevírá dva bakalářské studijní programy Aplikovaná geoinformatika a Ochrana životního prostředí, oba v prezenční i kombinované formě, a dva navazující magisterské programy: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (prezenční forma) a Technologie pro ochranu životního prostředí (prezenční forma). Do 25. 8. 2023 je ale možné se hlásit také do zcela nových magisterských programů Environmentální geoinformatika (kombinovaná forma) a Obnova krajiny (prezenční i kombinovaná forma). Pro držitele magisterského titulu je do 31. 10. 2023 ve 2. kole otevřen doktorský studijní program Environmentální chemie a technologie (prezenční forma). Na uchazeče čekají ústní přijímací zkoušky formou motivačního pohovoru, do doktorského studia budou vybíráni na základě ústní zkoušky.

Ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP se maturanti stále mohou hlásit do všech nabízených bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů s výjimkou doktorského programu Geografie transformací. Uchazeči o bakalářské studium budou přijímáni bez přijímací zkoušky s výjimkou studijních programů Biologie/Biologie pro vzdělávání, kde na ně bude čekat písemný test z biologie. V případě magisterských programů probíhá přijímací zkouška formou ústního nebo motivačního pohovoru, případně je požadováno předložení strukturovaného portfolia (SP Geografie). Na budoucí doktorandy čeká přijímací zkouška převážně složená ze dvou částí: ověření znalostí z daného oboru a angličtiny.

Humanitní a vzdělávací studijní programy

I Filozofická fakulta UJEP ponechala ve 2. kole přijímacího řízení takřka všechny svoje studijní programy. Výjimku tvoří již z 1. kola zcela naplněné bakalářské programy Filozofie, Historie (v prezenční formě) a Základy humanitních věd (v prezenční formě). Pokud nejsou uchazeči přijímání bez přijímací zkoušky, při přijímačkách na ně čeká motivační pohovor. U programů souvisejících s česko-německým kontextem je realizován ústní pohovor.

Pedagogická fakulta UJEP ve 2. kole uchazečům nabízí dosud nenaplněné bakalářské studijní programy, které lze studovat pouze v prezenční formě: Hudební výchova pro vzdělávání (u přijímaček je požadována praktická zkouška) a Výtvarná výchova pro vzdělávání (přijímací zkouška se skládá z praktické části, ústního pohovoru, portfolia a ukázky vlastní tvorby). Bez přijímací zkoušky je možné se hlásit do prezenčních navazujících magisterských studijních programů zaměřených na učitelství pro střední školy: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství hudební výchovy pro střední školy a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (zde je realizován ústní pohovor, požadovány portfolio a ukázka vlastní tvorby). V oblasti neučitelské pedagogiky je ještě otevřena Andragogika, bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě. Studenti v přijímacím řízení zde realizují ústní pohovor. Fakulta dále ve 2. kole umožňuje studium i v doktorských studijních programech. Do 11. 8. 2023 si mohou magistři podat přihlášku do programů nabízených v prezenční i kombinované formě: Hudební teorie a pedagogika, Teorie výtvarné výchovy a Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. U přijímaček je čeká ústní pohovor.

Zdravotnické programy

Fakulta zdravotnických studií UJEP do 21. 8. 2023 stále přijímá do bakalářských programů Ergoterapie (kombinovaná forma) a Radiologická asistence (prezenční forma). U obou je požadován u přijímaček písemný test z biologie člověka. Do 31. 8. 2023 je ještě možné podat přihlášku do navazujícího magisterského programu v prezenční formě studia Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. V přijímacím řízení zde bude hrát roli sestavené pořadí uchazečů dle dosaženého aritmetického průměru známek ze Státní zkoušky.

Umělecké programy

Magisterský studijní program Kurátorská studia má ve 2. kole až do 11. 9. 2023 otevřena Fakulta umění a designu UJEP. Program zajišťující erudované pracovníky pro sféru produkce, prezentace a socializace výtvarného umění lze studovat v prezenční formě, přijímací zkouška se skládá z hodnocení dvou disciplín: pohovoru a motivačního dopisu.

Ekonomické programy

Pouze do dvou studijních programů je ještě možné podat přihlášku na Fakultu sociálně ekonomickou. Jedná se o bakalářské programy Regionální rozvoj a veřejná správa a Sociální politika a sociální práce, které lze studovat v prezenční i kombinované formě. Fakulta bude požadovat předložení portfolia uchazeče.

Termíny přihlášek do 2. kol přijímacího řízení:

Pedagogická fakulta do 11. 8. 2023 pro Bc., NMgr. i DSP

Filozofická fakulta do 15. 8. 2023 pro Bc., NMgr. i DSP

Přírodovědecká fakulta do 18. 8. 2023 pro Bc., NMgr. i DSP

Fakulta zdravotnických studií do 21. 8. 2023 pro Bc. / 31. 8. 2023 pro NMgr.

Fakulta životního prostředí UJEP do 25. 8. 2023 pro Bc. i NMgr. / 31. 10. 2023 pro DSP

Fakulta strojního inženýrství UJEP do 28. 8. 2023 pro Bc. i NMgr. / 31. 8. 2023 pro DSP

Fakulta sociálně ekonomická do 10. 9. 2023

Fakulta umění a designu do 11. 9. 2023

Poplatek za příjímací řízení je na všech fakultách UJEP shodně 500 Kč.